Reklamační řád

Tento reklamační řád společnosti Brother & Duck International s.r.o., Na Výšinách 889/14, 170 00 Praha 7,  IČ: 27230589, DIČ CZ27230589, zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 106213, se vztahuje na prodej zboží prostřednictvím elektronického obchodu www.mosashop.cz.

Záruka na jakost

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Záruka se nevztahuje na zboží, k jehož poškození došlo po splnění dodávky prodávajícím, neodborným skladováním a manipulací, jakož i nedodržením předepsaných postupů při přípravě a aplikaci zboží.

 

 1. Pro uplatnění nároků z titulu vady zboží, reklamace – platí tyto následující podmínky:
 • kupující je povinen provést kontrolu zboží při jeho převzetí. V případě zjištění zjevné vady je nutno uplatnit reklamaci neprodleně a to písemně.
 • skryté vady je kupující povinen reklamovat neprodleně po jejich zjištění a to písemně, nejdéle do konce záruční lhůty
 • nedodržení reklamačních lhůt má za následek zánik nároků uplatňovaných kupujícím z titulu vad zboží
 • prodávající odstraní uznané vady buď náhradní dodávkou za vadné (event. chybějící) zboží, nebo poskytne slevu z ceny. 
 • za škody způsobené během přepravy zboží nese odpovědnost dopravce
 • prodávající má právo prohlídky reklamovaného zboží kdykoli před uznáním oprávněnosti reklamace. Proto je kupující povinen uložit vadné zboží odděleně a v původních obalech až do vyřízení reklamace, jinak nebude jeho reklamace uznána.
 • dojde-li ze strany kupujícího k dalšímu prodeji zboží, je kupující povinen řádně a prokazatelně seznámit nabyvatele s předpisem pro přípravu a aplikaci daného zboží. Reklamační lhůta končí okamžikem tohoto prodeje.

 

Nebezpečí škody na zboží

 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku splnění dodávky, s výjimkou případu, kdy silniční dopravu zboží zajišťuje prodávající. Pak přechází nebezpečí škody na kupujícího ve chvíli předání zboží v místě dodání. Kupující musí v tomto případě zajistit, aby byl z důvodu případných nároků vůči dopravci prokazatelně zjištěn skutečný stav zboží ještě před vykládkou třetí způsobilou osobou.
 2. Při skladování je kupující povinen dbát pokynů prodejce, zejména s ohledem na teplotu, vlhkost, UV záření a polohu při skladování. Vady vzniklé neopatrnou nebo neodbornou manipulací nebudou uznány.

 

Kupující má právo uplatnit reklamaci písemně nebo elektronicky, přičemž uvede zejména kontaktní údaje, označení reklamovaného zboží, popis závady a další údaje důležité pro vyřízení reklamace. K reklamaci je možné využít reklamační protokol.

Kupující může dále reklamaci uplatnit v showroomu prodávajícího na adrese Milady Horákové 84, 170 00 Praha 7

 

Pro bližší informace o možnostech uplatnění reklamace nás kontaktujte na e-mailu info@bdicz.cz.

 

Reklamační formulář 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej se zbožím)

Zboží nám prosím dodejte zpět na adresu 

Brother & Duck International s.r.o., Jana Želivského 2200/2 130 00 Praha 3 

tento vytištěný, vyplněný a podepsaný formulář a kopii dokladu (faktury)

jméno a příjmení: …..………………………………………………………………………………………..

e-mail / telefon: ………………………………………………………………………………………………

adresa: ……………………………………………………………………………………………………….

datum zakoupení zboží: ……………………………………………………………………………………

číslo objednávky / faktury: ………………………………………………………………………………….

popis závady/ důvod reklamace……………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

datum: .......................................... podpis:......................................................... 

Po obdržení reklamovaného zboží obdržíte potvrzující e-mail, že jsme zboží k reklamaci přijali. O výsledku reklamace a dalším postupu budete informováni.